BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8       2         1   1                               1                       1                       1 1               00
01 3                         1                                 1                                         1                 01
02 6             1 1   1               1                       1             1                                             02
03 16     1       1   1                 1 1     1 1                         1   1   1                   2       1 1 1     1 03
04 12         1 1         1     1                     1           1       1                         1       1 1 1         1 04
05 9 1           1     1                       2             1       1                 1         1                         05
06 11                                               1 1 2         2                     1   1   1 1       1                 06
07 21     1   2     2     1 1       1 1 2 1                   1 1 1                         1                   1   1 2   1 07
08 11         1             1       1           1   1 1       2             1                 2                             08
09 6                         1       1                       1                   1                 1           1           09
10 11             1             1             1 1       1       1           1       1                   1             2     10
11 20 1 1     1           1   2   1                     1       1 1 2 1           1       2     1         1   1   1         11
12 5       1                 1     1               1                                                               1       12
13 10             1 1           1   1       1         1 1                 1                     2                           13
14 10     1                 1                   1                       1       1 2 1   1                   1               14
15 13   2           1           1                                 1 1   1               1     1             1   2         1 15
16 11     1         1       2         1                                     1   2           1       1             1         16
17 5                                       1         2                                   1           1                     17
18 12       1                           1                             1   2       2               1     1     1       1 1   18
19 10           1 1     1     1 1 1                                                               1 1 1         1           19
20 10               1 1               1 1     1             1             1             1     1                           1 20
21 10 1       1       1                                         1                 1   1     1                 1   1       1 21
22 9               1         1   1         1             1                         2                           1       1   22
23 6                 1                                                     1   1                             1       2     23
24 10     1             1           1 1                 1   1               1           1               1     1             24
25 14         1   1       3           1   1             1 1                         1 1           1                 1 1     25
26 12 1         1 1                           1     1       1   1       1           1               1                 1 1   26
27 14 1           1   1                     1 1 1   1     1   1                 1   1                           1   1     1 27
28 10 1                           1       1   1       1     2               1               1         1                     28
29 17 1 1 1                             2   1 1                     2   1         1                     1         2   1 2   29
30 15   1       1             1   2     1       1       1                   1   1           1     1         1   1       1   30
31 15   2 1         3     1     1     1   1                       1 1   1             1         1                           31
32 11       1 1                               2                         1   1 1 1                   1 1     1               32
33 14 1                     2 1 1                 1                 1           1 1       1           1       1       1   1 33
34 9     1                     1                 1         1   1             1           1           1 1                   34
35 11     1                     1     1                   1 1   1 1 1       1 1           1                                 35
36 16   1         1     1                 1         1                 1         1     2         1         1     1   2     2 36
37 10                                                         1 2   1           1                       1 1 1   1 1         37
38 6                             1   1         2         1                           1                                     38
39 12 1   1     1       1 1               1             1 1                                   1     1       1       1       39
40 5             1                                 1                                         1       1                   1 40
41 10     1     1                   1               1 1           1             1       1   1             1                 41
42 10   1   1 1     1                         1             1 1                       1   1               1                 42
43 10                     1       1   1       1             1     1                             1       2             1     43
44 10                     1     1   1           1           1                       1           1                 1 1     1 44
45 11             1 1       1               2     1                       1   1           1   1             1               45
46 9 1         1                       1               1               1 1 1             1   1                             46
47 8       1           1                   2             1   1                       1                       1             47
48 7                         1       1                           1         1           1         1             1           48
49 12 1         1   1                                             1   1   2     1       1     1               1   1         49
50 5                               1                                                           1           1 1     1       50
51 10         2           1       1   1                   1               1   1       1                         1           51
52 8       1               1           1 1       1                   1 1                                               1   52
53 11                       1                         1               2 1 1     1     1   1         1 1                     53
54 12       1       1                   1                               1         1     1 1 3                     1   1     54
55 14   1       1 1   1   1   2                 1         1                                           1   1 1 1   1         55
56 7                             1   1   1                                                 1               1           2   56
57 10     1   1       1                         1     1 1   1   1           1         1                                     57
58 14               1               2   1 1 2                       1             1 1                 1   1     1       1   58
59 8           2         1 1                     1                   2                             1                       59
60 8                                   1 1         1       2           1           1                           1           60
61 12 3     1                     1     1           2 1             1               1             1                         61
62 9       1   1         1         1                         1           1                       1           1       1     62
63 9             1                                   1 1 1     1       1             1         1       1                   63
64 13         2                 1   1             1 1                           1               1       1   2       1     1 64
65 8   1                             1                   1                             1         1       1       1   1     65
66 8     1             1                   1   1                           2 1                                         1   66
67 10 1                           1           1     1 1       1                         1           1   1         1         67
68 14             1           1 1                 1       1   1   3           1         1           2         1             68
69 14     1   1       1                     1     1   1                 1     1           1     1       1           1   2   69
70 13 1 1                   1     1             1           1 1       1 1       1       1         1 1                       70
71 16               1 2 1                   1       1   1             1 1       1   1   1         1     1       1   1       71
72 13   1     1                             1     1 1 1                       1       1     1         1       1   1     1   72
73 11           1 1                             1                         1   1   1         1         1   1     1       1   73
74 11     1             1           1                       1       1               1 1         1 2           1             74
75 12         1             1       1     1               1 1   1 1   1   1                                       1     1   75
76 8       1   2                                 1           1                                         1 1       1         76
77 8 1                 2                                     1       1       1                       1       1             77
78 14       1           2 1         1     1               1   1         1 1                 1   1       1         1         78
79 11   1 1                               1                       1 1     1         1 1                   1 1           1   79
80 6                                     1   1   1       1             1         1                                         80
81 12       1             1   1   1                                 1       1             1   1 2 1           1             81
82 8       1               1       1 1       1                 1     1                                                   1 82
83 8   2                       1             1             1         1                 1         1                         83
84 9   1     1 1             1                                     1   1                 1           1   1                 84
85 14       2         1                             1   1 1                   1   1       1   1 1 1     1             1     85
86 9                                         1                                   1         2 3             1       1       86
87 7                 1             1             1   2         1                         1                                 87
88 14     1       1         1   1       1     1 1     1 1           1                               1     1         1 1     88
89 10                           1 1               1                 1               1 1         1           1             2 89
90 15 1   1         1                             2     1       1           1                 1     1 2   2         1       90
91 8   1                             1                 1           1 1       1     1                       1               91
92 13             1           1   1   1   1     1           1                 1   1   1     1 1   1                         92
93 12       1         1 1     1 1                   1   1                               1 1         1         1       1     93
94 9                         1 1 1           1               1                     1         1                     2       94
95 11                                 1   1         1     1               1 1 1       1     1         1           1         95
96 12           1     1 1 1     1       1     1                               1                     2 1                 1   96
97 10           1       1   1     1 1     1                                     1 1                                       2 97
98 11                 1 1   2           1   1     1           1       1       1           1                                 98
99 10                 2                     2     1             1 1       1             1     1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
12
13
/
12
11
/
12
06
/
12
04
/
12
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng